Child pages
  • NextCloud Server için depo alanı ekleme adımları

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Code Block
languagebash
# Önce nginx servisini durduruyoruz ki NextCloud'u durduralım
service nginx stop
 
# Sonra dosyaları taşıyoruz
cd /var/www/data
mv * /mnt/1tb-disk
mv .htaccess /mnt/1tb-disk
mv .ocdata /mnt/1tb-disk
cd /var/www
rmdir data
ln -s /mnt/1tb-data data
chmod 770 data -R
cd data
chmod 770 . -R
 
# Şimdi nginx'i çalıştırıyoruz tekrar
service nginx start

...